Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Kirjanpidon raportit

Yrityksen kirjanpitoa tekevän on hyvä perehtyä SUOMEN KIRJANPITOLAKIIN: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1997/19971336

ja ainakin seuraaviin lain kohtiin:

2 luku, Liiketapahtumien kirjaaminen kirjanpitoon ja kirjanpitoaineisto

4 § (30.12.2015/1620) Kirjausjärjestys ja -ajankohta

Kirjanpito on järjestettävä siten, että kirjauksia voidaan tarkastella aikajärjestyksessä ja asiajärjestyksessä.

Käteisellä rahalla suoritetut maksut on kirjattava viipymättä päiväkohtaiseen järjestykseen. Muut kirjaukset ja osakirjanpitojen yhdistelmäkirjaukset pääkirjanpitoon saadaan tehdä kuukausikohtaisesti tai muulla vastaavalla jaksotuksella, jollei ajallisesti tarkemmin kohdistettua kirjaamista edellytetä muussa laissa tai sen nojalla annetuissa säännöksissä.

3 luku, Tilinpäätös ja toimintakertomus (30.12.2004/1304)

1 § (30.12.2015/1620) Tilinpäätöksen sisältö

Tilikaudelta on laadittava tilinpäätös, joka sisältää:

1) tilinpäätöspäivän taloudellista asemaa kuvaavan taseen;

2) tuloksen muodostumista kuvaavan tuloslaskelman;

3) varojen hankintaa ja niiden käyttöä selvittävän rahoituslaskelman, jos kirjanpitovelvollinen on suuryritys tai yleisen edun kannalta merkittävä yhteisö; sekä

4) taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman liitteenä olevat tiedot (liitetiedot).

Kustakin taseen, tuloslaskelman ja rahoituslaskelman erästä on esitettävä vastaava tieto viimeistä edelliseltä tilikaudelta (vertailutieto). Jos taseen, tuloslaskelman tai rahoituslaskelman erittelyä on muutettu, on vertailutietoa mahdollisuuksien mukaan oikaistava. Samoin on meneteltävä, jos vertailutieto ei muun syyn takia ole käyttökelpoinen.

Tilinpäätökseen kuuluvien ja siihen liitettyjen asiakirjojen on oltava selkeitä ja niiden on muodostettava yhtenäinen kokonaisuus.

2 § (29.12.2016/1376) Tilinpäätöksen antama oikea ja riittävä kuva

Tilinpäätöksen tulee antaa oikea ja riittävä kuva toiminnan tuloksesta ja taloudellisesta asemasta olennaisuusperiaatteen mukaisesti ottaen huomioon kirjanpitovelvollisen harjoittaman toiminnan laatu ja laajuus.

Jollei muualla tässä laissa säädettyjen velvoitteiden noudattaminen aikaansaa 1 momentissa tarkoitettua oikeaa ja riittävää kuvaa, kirjanpitovelvollisen on ilmoitettava sitä varten tarpeelliset seikat liitetiedoissa ottaen huomioon, mitä 2 a §:ssä säädetään.

Kirjanpidon raportit löytyvät Merit Aktivassa valikosta: Kirjanpito >


Pääkirja

Kirjanpito > Pääkirja

Pääkirja on päiväkirjan ohella keskeisimpiä kirjanpitokirjoja. Pääkirja esittää valitun ajanjakson kirjaukset tileittäin ja aikajärjestyksessä.

Valitse tai syötä haluamasi Ajanjakso (voit käyttää myös yläosan pikalinkkejä ajanjakson valintaan). Ruksi valintaruutu: Saldoineen, mikäli haluat nähdä tilin saldon kunkin tapahtuman jälkeen. Jos haluat raportin vain tietystä tilistä, valitse kyseinen tili Tili-sarakkeeseen. Mikäli se jätetään tyhjäksi, laaditaan raportti kaikista tileistä. Osasto – Määritä osasto, josta haluat laatia raportin. Mikäli se jätetään tyhjäksi, laaditaan raportti kaikista osastoista.

Mikäli haluat tallentaa raportin pdf- tai Excel-tiedostoon, napsauta vastaavaa painiketta.

Tiliote

Kirjanpito > Tiliote

Tiliote-raportilla esitetään halutulta ajanjaksolta kirjanpitotilien debet- ja kredit-kirjausten yhteissummat. Raportin alku- ja loppupäivän on oltava samalla tilikaudella.

Valitse tai syötä haluamasi Ajanjakso (voit käyttää myös yläosan pikalinkkejä ajanjakson valintaan) ja napsauta painiketta Laadi raportti.

Liikevaihtoa koskevat tiedot jakautuvat kahteen osaan: taseen tiedot ja tulo- ja menotilien tiedot.

Mikäli haluat tallentaa raportin pdf- tai Excel-tiedostoon, napsauta vastaavaa painiketta.

Päiväkirja

Kirjanpito > Päiväkirja

Päiväkirja on pääkirjan ohella keskeisimpiä kirjanpitokirjoja. Päiväkirja näyttää kirjanpitoon tehdyt kirjaukset päivämäärän mukaisessa järjestyksessä ja tositteittain.

Valitse tai syötä haluamasi Ajanjakso ja napsauta painiketta Laadi raportti. Jos haluat raportin vain tietystä tositelajista, valitse se kohtaan Tositelaji. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, laaditaan raportti kaikista tositelajeista. Kohdassa: Järjestys määritellään, listataanko kirjaukset päivämäärän vai tositelajin mukaisesti.


Mikäli haluat tallentaa raportin pdf- tai Excel-tiedostoon, napsauta vastaavaa painiketta.

Tase

Kirjanpito > Tase

Tase kertoo yrityksen omaisuuden ja velkojen arvon tiettynä ajankohtana. Taseen pari on tuloslaskelma, joka mittaa yrityksen tuottoja, kuluja ja voittoja tai tappiota tietyn ajanjakson aikana.

Ohjelma laatii taseen niiden tilikartan tilien saldoista, joille on tilikartassa valittu oikea taseen erä. Kaikki tilikartan tilit on sidottu tiettyyn taseen tai tuloslaskelman erään, jonka perusteella tilien liikevaihdot tai saldot ohjautuvat raporttien oikeille riveille. Näin varmistetaan automaattisesti, että minkään tilin tapahtumat eivät jää lisäämättä raporttiin.

Valitse ajanjakso (kausi), syötä kausien määrä ja syötä tasepäivä. Tase voidaan laatia usealta kaudelta ja kausia voidaan vertailla eri tilikausittain. Erilaisia vaihtoehtoja on lukemattomia. Huom! Mikäli valitset ajanjaksoksi: ”Sama päivä edellisinä vuosina”, näyttää ohjelma taseen saldot tasepäivää edeltävältä 12 kuukaudelta (myös Tilikauden tulos).

Mikäli haluat taseen pyöristettynä kokonaisluvuiksi, valitse Pyöristys-kohtaan: Kokonaisluvuiksi.

Kun ruksit valintaruudun: Yksityiskohtainen, laatii ohjelma tilikohtaisen taseraportin, jossa jokainen tase-erä on esitetty eriteltynä.

Paina Laadi rapotti.

Tilikohtaisessa raportissa jokainen tase-erä esitetään tilikohtaisesti eriteltynä. Kun laadit raportin tilikohtaisesti, voit porautua taseen eriin klikkaamalla hiirellä sinisellä näkyviä summia.

Mikäli raporttia ei laadita tilikohtaisena raporttina, laaditaan raportti tiliryhmätasolla. Ryhmän sisältöä voidaan katsella tili- ja tapahtumatasolla napsauttamalla ensin hiirellä sinisellä näkyvää tase-erän riviä ja napsauttamalla sen jälkeen tilin riviä.

Mikäli haluat tallentaa raportin pdf-, Excel- tai Word-tiedostoon, napsauta vastaavaa painiketta.

Tuloslaskelma

Kirjanpito > Tuloslaskelma

Tuloslaskelma esittää tilikaudelle kuuluvat tulot ja menot sekä tilikauden voiton tai tappion. Tuloslaskelmasta nähdään tulojen määrä, mihin rahaa on kulunut ja tilikauden tulos. Tuloslaskelman pari on tase, joka mittaa omaisuuden ja velkojen arvoa tiettynä ajankohtana.

Ohjelma laatii tuloslaskelman niiden tilikartan tilien saldoista, joille on tilikartassa valittu oikea tuloslaskelman erä. Kaikki tilikartan tilit on sidottu tiettyyn taseen tai tuloslaskelman erään, jonka perusteella tilien liikevaihdot tai saldot ohjautuvat raporttien oikeille riveille. Näin varmistetaan automaattisesti, että minkään tilin tapahtumat eivät jää lisäämättä raporttiin.

Valitse ajanjakso (kausi), syötä kausien määrä ja syötä kauden päättymispäivä. Tuloslaskelma voidaan laatia usealta kaudelta ja kausia voidaan vertailla eri tilikausittain. Erilaisia vaihtoehtoja on lukemattomia.

Mikäli haluat tuloslaskelman pyöristettynä kokonaisluvuiksi, valitse Pyöristys-kohtaan: Kokonaisluvuiksi.

Kun ruksit valintaruudun: Yksityiskohtainen, laatii ohjelma tilikohtaisen tuloslaskelman, jossa jokainen tuloslaskelman erä on esitetty eriteltynä.

Voit myös halutessasi ruksia valintaruudun: Laske kaudet yhteen, jolloin ohjelma laskee kausien summat yhteen raportin viimeiseen sarakkeeseen.

Tuloslaskelman voi laatia myös osastoittain, mikäli osastot on määritelty asetuksissa (Asetukset > Dimensiot > Osastot), ja niitä on käytetty kirjauksia tehdessä. Valitse Osasto, mikäli haluat laatia osastokohtaisen tuloslaskelman. Ohjelma näyttää silloin tuloslaskelmalla vain ko. osastolle kuuluvat tulot ja menot.

Paina Laadi rapotti.

Tilikohtaisessa raportissa jokainen tuloslaskelman erä esitetään tilikohtaisesti eriteltynä. Kun laadit raportin tilikohtaisesti, voit porautua tuloslaskelman eriin klikkaamalla hiirellä sinisellä näkyviä summia.

Mikäli raporttia ei laadita yksityiskohtaisena raporttina, laaditaan raportti tiliryhmätasolla.

Mikäli haluat tallentaa raportin pdf-, Excel- tai Word-tiedostoon, napsauta vastaavaa painiketta.

Tilinpäätös

Kirjanpito > Tilinpäätös

Katso erillinen ohje: Tilinpäätös.

Maksuperusteinen kassavirtalaskelma

Kirjanpito > Maksuperusteinen kassavirtalaskelma

Maksuperusteista kassavirtalaskelmaa voivat käyttää toiminimiyrittäjät kassaperusteisen kirjanpidon tekemiseen. Laskelmaan otetaan kaikki kirjaukset, joissa on käytetty rahan liikkumiseen liittyviä tilejä eli kassa-, pankkitilejä. Laskelmassa näytetään kuluvan kauden laskuja maksettaessa käytetyt tulo- ja menotilit.

Alkusaldoihin syötettyjen laskujen maksut esitetään velkojen maksuna. Laskelma ei sisällä tulojen ja menojen oikaisuvientejä, jotka on syötetty pääkirjatositteina. Jos olet kirjannut pääkirjavienteinä myös yhdistelmävientejä, joissa on debet- tai kredit-puolella sekä kassa- ja pankkitilejä että muita tilejä, raportin tulos saattaa olla virheellinen.Kirjanpidon asiakirjojen arkistointi

Kaikki Merit Aktivaan syöttämäsi tiedot varmuuskopioidaan automaattisesti ja ne säilyvät

ohjelmassa vähintään lakisääteisen ajan. Sinulla on pääsy kirjanpitoosi, vaikka lopettaisit lisenssin

tilaamisen. Suosittelemme kuitenkin tallentamaan tilinpäätöksen tehtyäsi ko. tilikauden aineistot

myös itsellesi talteen. Näin ne säilyvät sinulla vaikka joskus päättäisit poistaa yrityksen ohjelmasta. Saat ladattua kirjanpitoaineistoa valikossa: Kirjanpito > Arkistointi. Lue lisää ohjeesta: Arkistointi.

Dimensioiden raportit

Dimensioiden raportti laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioiden raportit. Lue lisää dimensioiden määrityksestä ja käytöstä ohjeesta: Dimensiot.

Dimensioiden raporteissa voidaan tarkastella Projekteille, Kustannuspaikoille ja muille dimensioille kirjattuja eriä.

Dimensiot – valitse dimensio, josta haluat laatia raportin.

Dimension arvo – valitse dimension arvo. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan kaikista valitun dimension arvoista.

Ajanjakso – valitse ajanjakso tai syötä halutun kauden alku- ja päättymispäivät Ajanjakso-kenttiin.

Raportin tila – tässä valitaan, halutaanko laatia raportti kaikista projekteista, kyseisellä kaudella päättyneistä vai voimassa olevista projekteista.

Järjestys – tässä voidaan valita, esitetäänkö dimensioiden tiedot raportilla dimensioiden vai kirjanpitotilien mukaisessa järjestyksessä.

Raportin tyyppi – yksityiskohtainen tai yleinen raportti. Yksityiskohtaisessa raportissa esitetään projektin käyttö pääkirjan tileittäin ja kirjauksittain. Yleisessä raportissa on tiedot projektista kirjanpitotileittäin. Yleinen raportti voidaan laatia projektien alkusaldoineen ja ilman 0-rivejä. Tällöin tulee ruksata kohdat ”Alkusaldoineen” ja ”Älä näytä 0-rivejä”.

Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit.

Kun dimensioraportin kriteerit on valittu, voidaan laatia raportti painamalla

.

Dimensioiden kausiyhteenveto

Dimensioiden kausiyhteenveto laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioiden kausiyhteenveto. Tämän raportin avulla voidaan verrata dimensioita eri kausilla.

Dimensiot – valitse dimensio, josta haluat laatia raportin.

Dimension arvo – valitse dimension arvo. Mikäli kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan kaikista valitun dimension arvoista.

Ajanjakso – syötä tarkasteltavan ajanjakson pituus.

Kausien määrä – syötä tarkasteltavien kausien määrä.

Kauden päättymispäivä – syötä päivämäärä, joka on raportin viimeisen tarkasteltavan kauden päättymispäivä.

Raportin tila – tässä valitaan, halutaanko laatia raportti kaikista projekteista, kyseisellä kaudella päättyneistä vai voimassa olevista dimensioista.

Laske kaudet yhteen – valitse tämä, jos haluat raporttiin yhteenlaskettujen kausien tuloksen.

Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit.

Tili – raportti voidaan laatia myös vian yhdestä pääkirjan tilistä.

Dimensioraportti toisesta dimensiosta

Kyseinen raportti laaditaan valikossa Kirjanpito > Dimensioraportti toisesta dimensiosta ja se antaa tietoa esimerkiksi projekteista kustannuspaikoittain. Raporttiin otetaan kirjaukset, joissa on käytetty yhdellä ja samalla tositerivillä sekä kustannuspaikkoja että projekteja.

Pilt, millel on kujutatud tekst

Kirjeldus on genereeritud automaatselt

Ajanjakso – valitse kausi tai syötä halutun ajanjakson alkamis- ja päättymispäivä Ajanjakso-kenttiin.

Ensimmäinen dimensio – valitse ensimmäinen tarkasteltava dimensio.

Dimension 1 arvo – valitse konkreettisen dimension arvo. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan valitun dimension kaikista arvoista.

Toinen dimensio – valitse toinen dimensio.

Dimension 2 arvo – tarkenna toisen dimension arvo. Jos kenttä jätetään tyhjäksi, raportti laaditaan valitun dimension kaikista arvoista.

Vain tulo- ja menotilit – kun valitaan tämä kohta, raportissa näkyvät vain tuloslaskelman tilit.

Muita raportteja

Myynnin raportit löytyvät valikosta: Myynnit >. ks. ohje: Myynnit.

Ostojen raportit löytyvät valikosta: Ostot >. ks. ohje: Ostot.

Varastoraportit löytyvät valikosta: Varasto >. ks. ohje: Varasto.

Käyttöomaisuuden raportit löytyvät valikosta: Käyttöomaisuus >. ks. ohje: Käyttöomaisuus.

Osastojen raportit

Myynti- ja ostolaskun ylävalikkoon merkityn osaston mukaan voidaan laatia osastokohtainen myynti- ja ostoraportti sekä myyntisaamiset- ja ostovelat-raportteja.
Jos osasto on valittu vain nimikkeen riville, siten jaettuja kuluja voidaan tarkastella pääkirjasta valikossa Kirjanpito > Pääkirja.

Ohjelmasta saa otettua myös osastokohtaisen tuloslaskelman valikossa: Kirjanpito > Tuloslaskelma.