Tuki


Veloitukseton tuki

09 4259 7827

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00

Sähköpostituki

support@passelimerit.com

Palvelemme arkisin 09.00 – 16.00


Käyttöomaisuus ja poistojen laskenta Merit Aktivassa

Merit Aktivan käyttöomaisuuden laskenta tapahtuu osakirjanpitona Käyttöomaisuus-valikossa ja se on hyödykekohtainen, eli jokainen kone tai käyttöomaisuuskohde lisätään ohjelmaan omana erillisenä käyttöomaisuushyödykkeenään. Ohjelma tekee myös poistot hyödykekohtaisesti. Viimeistään tilinpäätöksessä on tärkeää täsmätä taseen ja käyttöomaisuusraporttien saldot.

Ohjelman Käyttöomaisuus-valikossa voidaan laskea poistot, kirjata käyttöomaisuushyödyke pois taseesta, arvostaa tai luokitella se uudelleen, aktivoida uusia käyttöomaisuushyödykkeitä taseeseen ja laatia käyttöomaisuuteen liittyviä raportteja.

Käyttöomaisuuden osakirjanpito on kytketty Merit Aktivassa käyttöomaisuuteen liittyviin pääkirjan kirjauksiin eli käyttöomaisuuden laskenta tapahtuu osto- ja myyntilaskujen sekä Käyttöomaisuus-valikossa tehtyjen kirjausten kautta.

Käyttöomaisuustileille pääkirjatositteina (valikossa Kirjanpito > Pääkirjatositteet) tehdyt kirjaukset eivät ole kytketty ohjelman käyttöomaisuusosakirjanpitoon. Älä siis tee pääkirjatositteena muutoksia taseen käyttöomaisuustileille, mikäli käytät Merit Aktivan käyttöomaisuustoimintoa.

Taseeseen tulee kirjata sellainen käyttöomaisuus, jonka vaikutusaika ulottuu useammalle kuin yhdelle tilikaudelle. Osa hankintamenosta kirjataan tällöin vuosittain poistoina kuluksi tuloslaskelmaan.

Verotuksessa hyväksytään enintään EVL 30 § mukaiset 25 % menojäännöspoistot. Tarkista kulloinkin voimassa olevat ohjeet Verohallinnon verkkosivuilta.

Kuluvan käyttöomaisuuden voi kirjata tuloslaskelmaan kerralla kuluksi, jos hankinnan taloudellinen käyttöaika on enintään kolme vuotta tai jos on kyse ns. pienhankinnasta. Kuluvan tilikauden kuluksi voidaan siten kirjata enintään 850 euron hintaista kalustoa, vaikka käyttöikä olisi yli kolme vuotta. Tällaisia pienhankintoja voidaan vähentää tilikauden aikana yhteensä 2500 euron arvosta. Pienhankintoja ei siis kirjata taseeseen eikä siten myöskään Merit Aktivan käyttöomaisuuskirjanpitoon.

Käyttöomaisuushyödykkeet

Uuden käyttöomaisuushyödykkeen tiedot voidaan lisätä valikossa Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuushyödykkeet > Lisää käyttöomaisuushyödyke, mutta on helpompaa lisätä uuden hyödykkeen tiedot suoraan ostolaskulta, alkusaldojen syötössä tai uudelleenluokittelun kautta.

Nimi – syötä käyttöomaisuuskohteen nimi.

Inventaarionumero – määrittele käyttöomaisuudelle yksilöllinen numero, joka eroaa muiden käyttöomaisuuskohteiden numeroista.

Käyttöomaisuusryhmä – käyttöomaisuusryhmän valita määrittelee automaattisesti poistomenetelmän ja poistoprosentin. Oletusarvoiset tiedot tulevat käyttöomaisuusryhmän perusteella (valikossa Asetukset -> Dimensiot -> Käyttöomaisuusryhmät). Poistomenetelmää ja poistoprosenttia voidaan tarvittaessa muuttaa käyttöomaisuuskohteen tiedoissa.

Elinkeinoverolain mukainen vuosittainen menojäännöspoisto saa olla 0-25 prosenttia.  Poistoina ei saa vähentää suurempaa määrää kuin on verovuonna ja aikaisemmin vähennetty kirjanpidossa. Poikkeuksena on irtain käyttöomaisuus, jonka hankintameno voidaan vähentää kokonaisuudessaan sen käyttöönottovuonna, jos käyttöomaisuuden todennäköinen taloudellinen käyttöaika on enintään 3 vuotta tai hankintameno enintään 850 euroa (pienhankinta). Pienhankintoina saadaan verovuonna vähentää yhteensä enintään 2 500 euroa. Nämä pienhankinnat voi kirjata suoraan tuloslaskelman Pienhankinnat-kulutilille, jolloin niitä ei kirjata ohjelmaan Käyttöomaisuus-toiminnon avulla. Tarkista kulloinkin voimassa olevat ohjeet Verohallinnon verkkosivuilta.

Osaston, projektin ja kustannuspaikan määrittelymahdollisuus ilmestyy tietoihin, mikäli olet ne ottanut käyttöön etukäteen valikossa Asetukset -> Dimensiot > Dimensiot.


Voit tarvittaessa määritellä myös hyödykkeen vastuuhenkilön ja sijaintipaikan. Vastuuhenkilöt on voitu lisätä aikaisemmin ohjelmaan valikossa Asetukset > Dimensiot tai ne voidaan lisätä suoraan käyttöomaisuuskohteen tietoihin klikkaamalla Vastuuhenkilön tai Sijaintipaikan kenttää ja painiketta:


Kommentti
-kenttään voit lisätä käyttöomaisuuskohdetta koskevia lisätietoja, joita olemassa olevissa käyttöomaisuuden tiedoissa ei ole.

Ohjelmaan lisättyjä käyttöomaisuuskohteiden tietoja voidaan katsella käyttöomaisuuskohteiden listauksessa valikossa Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuushyödykkeet.

Käyttöomaisuuskohteen tietoihin ei voida lisätä hankintamenoa tai -päivää. Kyseiset tiedot tulevat automaattisesti käyttöomaisuuden alkusaldoista, ostotositteesta tai uudelleenluokittelutositteesta. Käyttöomaisuuskohteen tiedoissa voidaan muuttaa hyödykkeen nimeä, inventaarionumeroa, käyttöomaisuusryhmää sekä poistotapaa ja -prosenttia, osastoa, vastuuhenkilöä ja sijaintipaikkaa.

Kaikki käyttöomaisuuteen liittyvät kirjaukset laaditaan Merit Aktivassa automaattisesti käyttöomaisuutta koskevien kirjausten perusteella.

Käyttöomaisuuden lisääminen

Ennen käyttöomaisuuden lisäämistä kannattaa tarkistaa käyttöomaisuusryhmät, niiden sijaintipaikat ja vastuuhenkilöt valikossa Asetukset -> Dimensiot ja tarvittaessa lisätä uusia. Kyseisiä tietoja voidaan käyttää käyttöomaisuushyödykkeen tietoja täytettäessä.

Käyttöomaisuus voidaan lisätä ohjelmaan kolmella eri tavalla:

  • Alkusaldoja syötettäessä (Asetukset -> Kirjanpidon asetukset -> Alkusaldot > Käyttöomaisuus), ks. Merit Aktivan käyttöönotto-ohjeen kappale “Alkusaldojen syöttäminen“.
  • Ostolaskuja tallennettaessa (Ostot -> Ostolaskut),

Jos on ostettu käyttöomaisuutta, ruksaa ostolaskulla ennen laskurivejä oleva ruutu.


Sen jälkeen voit valita Nimike-kentässä olemassa olevan käyttöomaisuushyödykkeen tai lisätä uuden klikkaamalla painiketta:

Käyttöomaisuuden osto osamaksulla on ohjeistettu ohjeessa: Osamaksun kirjaus.

  • Muulla tapaa taseeseen aktivoinnin kautta (Käyttöomaisuus -> Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu).

Edellä mainittuja tositteita tallennettaessa pääkirjaan muodostuu automaattisesti kirjaukset ja käyttöomaisuushyödykkeiden tietoihin lisätään perustietojen lisäksi hankintapäivä, hankintahinta, jäännösarvo sekä poistojen laskennan aloituspäivä. Myös käyttöomaisuuden myyntiä tai taseesta poistoa kirjattaessa muodostuu pääkirjaan automaattisesti kirjaukset vastaaville käyttöomaisuustileille.

Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus

Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus suoritetaan käyttöomaisuushyödykkeelle, esim. kiinteistölle, jos sen tilinpäätöspäivän käyvän arvon ja kirjanpitoon merkityn arvon välillä on huomattava ero.

Mikäli arvostetaan uudelleen käyttöomaisuuskohde, joissa käytetään hankintamenoon perustuvaa arvostusta, uudelleenarvostuskirjauksessa käytetään ohjelman taseen poistotiliä. Arvostettaessa uudelleen hyödykkeitä, joissa sovelletaan käypään arvoon perustuvaa arvostusta, kirjauksessa muutetaan käyttöomaisuustilin saldoa.

Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus tehdään valikossa Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuuden uudelleenarvostus. Lisää uusi uudelleenarvostus klikkaamalla painiketta:


Uudelleenarvostuksen jälkeen voit tarkistaa ohjelman muodostaman kirjauksen klikkaamalla painiketta:

Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu

Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu on yksi mahdollisuus lisätä käyttöomaisuutta ohjelmaan. Myös esim. keskeneräisten rakennusten tai projektien kirjaaminen käyttöomaisuudeksi, samoin käyttöomaisuudesta maksettujen ennakkomaksujen kirjaaminen käyttöomaisuudeksi voidaan tehdä uudelleenluokittelun kautta.

Jos yritys on esimerkiksi maksanut tavarantoimittajalle ennakkomaksua käyttöomaisuudesta, joka toimitetaan yritykseen myöhemmin, on ohjelmaan syötetty toimittajalta saatu ostolasku ja kirjattu se tilille ”Ennakkomaksut, aineelliset hyödykkeet”.


Kun ennakkomaksut on maksettu toimittajalle, käyttöomaisuuskohde aktivoidaan taseeseen uudelleenluokittelun kautta. Lisää uusi käyttöomaisuuden luokittelu valikossa: Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuuden uudelleenluokittelu klikkaamalla painiketta ja syötä tarvittavat tiedot.

Selite – asiakirjan numero ja/tai nimi, jonka perusteella käyttöomaisuus aktivoidaan.

Päivämäärä – käyttöomaisuuden aktivointipäivä.

Inventaarionumero – valitse olemassa oleva käyttöomaisuuskohde tai lisää uuden hyödykkeen tiedot.

Hankintameno – syötä käyttöomaisuuskohteeseen lisättävä summa tai uuden (uudelleenluokittelun perusteella aktivoidun) käyttöomaisuushyödykkeen hankintameno.

Poistolaskennan aloituspäivä – määrittele poistolaskennan aloituspäivä.

Tili – valitse tili, jolta käyttöomaisuus aktivoidaan taseeseen.


Käyttöomaisuuden poistaminen

Poistojen laskenta

Poistot lasketaan käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa olevan poistomenetelmän ja -prosentin mukaisesti.

Oletusarvoinen poistomenetelmä ja -prosentti on määritelty ohjelman käyttöomaisuusryhmissä, jotka näkyvät valikossa Asetukset > Dimensiot > Käyttöomaisuusryhmät.

Uutta käyttöomaisuushyödykettä lisättäessä täytetään automaattisesti poistojen laskennassa tarvittavat tiedot, kun valitaan oikea käyttöomaisuusryhmä. Voit tarvittaessa muuttaa olemassa olevia poistolaskennan tietoja sekä käyttöomaisuusryhmissä että käyttöomaisuushyödykkeen tiedoissa.

Ohjelmassa voidaan laskea poistot joko kuukausittain tai tilikauden lopussa vuosipoistoina. Valitse poistokausi ohjelman valikossa Asetukset > Yrityksen tiedot > Yrityksen tiedot

Poistot voidaan laskea käyttöomaisuusluetteloon sisältyvistä käyttöomaisuushyödykkeistä valikossa: : Käyttöomaisuus > Poistojen laskenta. Tee poistot kuukausittain tai vuosittain riippuen, mitä olet valinnut poistokaudeksi. Lisää uusi poistolaskelma klikkaamalla painiketta:

Poistojen laskentanäkymässä näkyvät kaikki kyseisellä kaudella olevat käyttöomaisuushyödykkeet sekä niistä lasketut poistot.

Jos poistokautesi on kuukausi ja laadit poistolaskelmat kuukausittain, ohjelma tekee poistokirjauksen joka kuukauden loppuun ja kuluksi kirjautuu 1/12 vuosipoiston määrästä. Vastaavasti tee vuosipoistot aina kunkin vuoden lopussa.

Tallenna poistolaskelma.

Ohjelma laatii automaattisesti pääkirjatositteen, jonka näet klikkaamalla tositepainiketta:
Jos käyttöomaisuutta uudelleenarvostetaan tilikauden aikana, tulee vastaavaan käyttöomaisuusryhmään lisätä rasti ruutuun ”Arvostus tapahtuu käypään arvoon” ennen poistojen laskentaa (Valikko: Asetukset > Dimensiot > Käyttöomaisuusryhmät). Tällöin ohjelma laskee poiston uudelleenarvostetusta arvosta. Muussa tapauksessa poisto lasketaan edellisen vuoden menojäännöksestä.


Käyttöomaisuuden myynti

Käyttöomaisuutta myytäessä tulee kirjaus tehdä myyntilaskulla valikossa Myynnit > Myyntilaskut. Myyntilaskulla on laitettava rasti ruutuun ”Käyttöomaisuuden myynti”. Nimike-kenttään valitaan myytävä käyttöomaisuuskohde ja täytetään laskuun muut tiedot.


Kun lasku tallennetaan, tekee ohjelma kaikki tarvittavat kirjaukset, poistaa jäännösarvon taseesta ja kirjaa myyntivoiton/-tappion tuloslaskelmaan oikealle kulu- tai tulotilille. Voit tarkastella kirjausta painamalla MY-tositepainiketta myyntilaskun tallentamisen jälkeen.

Käyttöomaisuuden poistaminen taseesta

Kun käyttöomaisuudella ei ole enää markkina-arvoa esim., jos jokin käyttöomaisuushyödyke on vanhentunut eikä yritys enää käytä sitä, tulee ko. käyttöomaisuus poistaa taseesta.


Ohjelmassa kirjauksen saa tehtyä valikossa: Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuuden poistaminen käytöstä. Klikkaa painiketta ja valitse Inventaarionumero-kenttään oikea käyttöomaisuuskohde.

Edellisen esimerkin jäännösarvo 7343,75 eur kirjautuu Käyttöomaisuuden luovutustappiot -tilille.

Valikossa Käyttöomaisuus > Käyttöomaisuushyödykkeet näkyy nyt poistetun käyttöomaisuuskohteen rivillä, milloin ja mistä syystä se on poistettu taseesta.

Käyttöomaisuuteen liittyvät raportit

Poistolaskelma

Poistolaskelmassa on mahdollista tarkastella halutun kauden poistolaskelmia. Poistojen laskenta on esitetty sekä käyttöomaisuushyödykkeittäin sekä käyttöomaisuusryhmittäin.


Käyttöomaisuusraportti

Käyttöomaisuusraportti on yhteenveto tietyn kauden käyttöomaisuuskohteiden hankintamenoista ja tapahtumista. Raportin voi laatia yksityiskohtaisena raporttina käyttöomaisuushyödykkeittäin tai yleisenä raporttina käyttöomaisuusryhmittäin.

Käyttöomaisuusluettelo

Käyttöomaisuusluettelo voidaan laatia tiettynä päivänä käyttöomaisuuden inventoinnin suorittamiseksi. Raporttia laadittaessa on mahdollista käyttää erilaisia suodattimia, jos haluat näkyviin yksityiskohtaisemman luettelon.