Tilinpäätösanalyysi auttaa yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa | Kirjanpito-ohjelma Merit Aktiva

Tilinpäätösanalyysi auttaa yrityksen taloudellisen tilanteen arvioinnissa

Tilinpäätösanalyysi tarkoittaa yrityksen taloudellisen tilan selvittämistä tilinpäätöksen lukujen perusteella. Yritysten taloudellinen tila kiinnostaa monia eri sidosryhmiä – yrittäjille tällä on erityisen suuri vaikutus, sillä esimerkiksi konkurssiin menevä yhteistyökumppani saattaa tarkoittaa isojenkin saatavien menettämistä.

Aiemmassa artikkelissamme käsittelimme perusteita tuloslaskelman ja taseen tulkintaan. Tässä artikkelissa keskitymme tilinpäätöksen tarkempaan analysointiin. Mitä yhteistyökumppaneiden – tai oman yrityksen – tilinpäätöksistä kannattaa selvittää?

Ketkä tilinpäätösanalyysista voivat hyötyä?

Tilinpäätösanalyysissä perehdytään kannattavuuteen, vakavaraisuuteen ja maksuvalmiuteen liittyviin tunnuslukuihin.

Kannattavuus ja vakavaraisuus saattaa kiinnostaa yrityksiä, jotka valitsevat palveluntarjoajaa tai tavarantoimittajaa yhteistyökumppanikseen. Toimintansa lopettava kumppani saattaa aiheuttaa häiriöitä yrityksen omassa liiketoiminnassa – ja vähintäänkin se tarkoittaa lisätyötä uusien potentiaalisten kumppanien etsinnässä.

Vakavaraisuus ja maksuvalmius taas saattaa kiinnostaa yrityksiä, jotka ovat saaneet hankittua uusia asiakkaita – laskulla myydyt tuotteet tai palvelut saattavat aiheuttaa luottotappioita, jos asiakkaan pankkitilin saldo pyörii jatkuvasti pakkasen puolella ja velkaa on jo ennestään paljon.

Myös oman yrityksen talouden analysointi on kannattavaa. Analyysin perusteella saatavia tunnuslukuja voidaan verrata ohjearvoihin, jolloin heikkoja osa-alueita voidaan pyrkiä parantamaan. Sen avulla voidaan myös seurata yrityksen strategian onnistumista: onko talous kehittynyt oikeaan suuntaan ja oikealla tahdilla?

Miten taloudellista tietoa analysoidaan?

Tilinpäätösanalyysi toteutetaan usein tunnuslukuanalyysilla, jossa tutkitaan erilaisia kannattavuuteen, maksuvalmiuteen ja vakavaraisuuteen liittyviä tunnuslukuja. Tunnusluvuille on asetettu yleiset ohjearvot, joiden perusteella yrityksen taloutta voidaan arvottaa.

Kannattavuus

Kannattavuutta mitattaessa liiketoiminnan tuomaa hyötyä eli tulosta suhteutetaan erilaisiin eriin, kuten liikevaihtoon tai sijoitettuun pääomaan. Kannattavuutta voidaan mitata muun muassa seuraavilla tunnusluvuilla:

 • Nettotulos-%
 • Sijoitetun pääoman tuotto
 • Oman pääoman tuotto

Nettotulos on yrityksen varsinaisen toiminnan tuloksesta kertova luku, jossa on huomioitu liiketulos, rahoituserät sekä verot. Nettotulos lasketaan kaavalla:

Nettotulos ei siis välttämättä ole sama kuin yrityksen kokonaistulos tai kirjanpidon tilikaudentulos eli tuloslaskelman viimeinen rivi.

Nettotulosprosentti lasketaan seuraavasti:

Nettotuloksella ei ole erillisiä ohjearvoja, sillä se riippuu muun muassa yrityksen kilpailustrategiasta sekä toimialasta. Nettotulosprosenttia kannattaakin verrata saman toimialan sisällä operoivien kilpailijoiden lukuihin. Jos nettotulos on pieni, ei osingonmaksuun jää varoja. Toisaalta, nettotulos voi olla suurempi, jos yrityksellä on vähän velkaa ja suuri omapääoma. Silloin omistajilla on usein suuremmat voitonjakotavoitteet sijoituksilleen.

Sijoitetun pääoman tuotto kertoo, kuinka paljon yritys on tuonut sijoittajille tuottoa suhteessa yritykseen sijoitettuun pääomaan. Sijoitetun pääoman tuotto lasketaan kaavalla:

Keskimääräinen sijoitettu pääoma lasketaan tilikauden alun ja lopun keskiarvoista, ja se sisältää sekä oman pääoman että korollisen vieraan pääoman.

Sijoitetun pääoman tuoton ohjearvot ovat seuraavat:

 • vähintään 15%: hyvä
 • 5-14%: tyydyttävä
 • alle 5%: heikko

Oman pääoman tuotto kertoo, kuinka paljon yritys on liiketoiminnallaan tuonut tuottoa yrityksen omistajille suhteessa heidän yritykseen sijoittamalleen pääomalle. Se lasketaan seuraavalla kaavalla:

Oman pääoman tuoton ohjearvot ovat seuraavat:

 • vähintään 20%: hyvä
 • 10-19%: tyydyttävä
 • alle 10%: heikko

Oman pääoman tuoton ohjearvot ovat sijoitetun pääoman tuottoa korkeammat sen vuoksi, että oman pääoman sijoitukset ovat vieraan pääoman sijoituksia riskisempiä: konkurssitilanteessahan osakkeenomistajat saavat saatavansa aina viimeisenä. Tästä syystä sille myös vaaditaan korkeampaa tuottoa.

Maksuvalmius

Maksuvalmius kuvaa yrityksen mahdollisuuksia selviytyä maksuistaan. Huono maksuvalmius saattaa tarkoittaa vähintäänkin viivästyksiä maksuissa ja pahimmillaan myös luottotappioita. Maksuvalmiuden arviointia vaikeuttaa perinteinen tilinpäätöksiin liittyvä ongelma: tilinpäätös kuvaa ainoastaan tilikauden viimeisen päivän hetkeä, joten se ei välttämättä kerro mitään yrityksen tavallisesta tilanteesta. Maksuvalmiuden tulkinnassa kannattaakin arvioida myös vakavaraisuuden tunnuslukuja – jos yritys on jo valmiiksi pahasti velkaantunut, niin maksuvaikeuksissa sillä ei ole välttämättä mahdollisuutta lisärahoituksen saamiseen, jolloin luottotappioiden mahdollisuus kasvaa.

Pienenkin yrityksen on hyvä seurata omaa maksuvalmiuttaan tarkempien tunnuslukujen avulla, sillä normaalisti pankkitilin saapuvien ja lähtevien maksujen volyymi on sen verran suurta, että oikeaa kuvaa yrityksen maksuvalmiudesta on vaikea saada ilman tarkempia laskuja.

Maksuvalmiutta seurataan yleisesti seuraavalla kahdella tunnusluvulla:

 • Quick ratio
 • Current ratio

Molemmat tunnusluvut lasketaan melko samalla tavalla: quick ratio on näistä kuitenkin tiukempi, sillä se sisältää ainoastaan yrityksen rahoitusomaisuuden. Rahoitusomaisuuteen sisältyy rahat ja pankkisaamiset, rahoitusarvopaperit sekä lyhytaikaiset saamiset.

Quick ration ohjearvot ovat seuraavat:

 • Yli 1: hyvä
 • 0,5-1: tyydyttävä
 • alle 0,5: heikko

Current ratiossa yrityksen omaisuudessa huomioidaan myös vaihto-omaisuus. Tässä laskutavassa siis oletetaan, että myös yrityksen vaihto-omaisuus on likvidiä eli nopeasti rahaksi muutettavissa.

Current ration ohjearvot ovat seuraavat:

 • Yli 2: hyvä
 • 1-2: tyydyttävä
 • alle 1: heikko

Vakavaraisuus

Vakavaraisuus kuvaa yrityksen mahdollisuuksia selviytyä taloudellisista velvoitteistaan pitkällä aikavälillä. Korkea vieraan pääoman määrä ja matala oman pääoman määrä saattaa kieliä ongelmista tulevaisuudessa, jos yritykselle tulee tappioita taloustilanteesta tai oman liiketoiminnan ongelmista johtuen, eikä lisärahoituksen saaminen onnistu jo ennestään epäterveen taloustilanteen vuoksi.

Vakavaraisuutta voidaan mitata muun muassa seuraavilla tunnusluvuilla:

 • Omavaraisuusaste
 • Net gearing (nettovelkaantumisaste)

Omavaraisuusaste kertoo oman pääoman suhteesta koko yrityksen taseen loppusummaan. Omavaraisuusaste lasketaan seuraavalla kaavalla:

Ohjearvot:

 • yli 40 %: hyvä
 • 20-40 %: tyydyttävä
 • alle 20 %: heikko

Nettovelkaantumisaste kertoo yrityksen velkojen ja oman pääoman välisestä suhteesta. Se lasketaan seuraavalla kaavalla:

Nettovelkaantumisasteen ohjearvot ovat seuraavat:

 • enintään 50 %: hyvä
 • 51-100 %: tyydyttävä
 • yli 100 %: heikko

Lopuksi

Tilinpäätösanalyysista on apua monessa eri tilanteessa ja monelle eri sidosryhmälle. Yrittäjä voi sen avulla varautua sekä toimittajien että asiakkaiden suunnalta tuleviin riskeihin – ja samalla myös seurata oman yrityksensä talouden kehittymistä.

Saat Merit Aktivasta tarvittavat raportit tilinpäätösanalyysiä varten. Voit tutustua ohjelmistoon ilmaiseksi kuuden kuukauden ajan sataan tositteeseen saakka.

Merit Aktivan asiakastuki palvelee arkisin klo 9-16 numerossa: 09 4259 7827 ja sähköpostitse: tuki@meritaktiva.fi.


Merit Aktiva kutsuu sinut mukaan tekemään työstäsi helpompaa!

Voit syöttää ilmaiseen versioon 100 myyntilaskua, ostolaskua tai muita muuta tositetta 6 kuukauden ajan. Kun ilmaisen version tositemäärä tai aikaraja ylittyy, voit hankkia kätevästi lisenssin.