PASSELI MERIT –
OHJELMISTOJEN KÄYTTÖEHDOT

Päivitetty: 1.12.2022

Passeli Merit Oy tarjoaa alempana määriteltyjä palveluita seuraavin ehdoin:

1. Yleistä. Nämä käyttöehdot (jäljempänä ehdot) säätelevät palvelujen toimittamista yhtiön
Passeli Merit Oy (jäljempänä Merit) toimesta asiakkaille (jäljempänä asiakas).
Rekisteröitymällä Meritin palvelun käyttäjäksi, asiakas vahvistaa, että hän on tutustunut
näihin ehtoihin, hyväksyy ne ja sitoutuu noudattamaan niitä. Asiakas on velvollinen
noudattamaan näitä ehtoja minkä tahansa Meritin palvelun käytön yhteydessä. Asiakas
vakuuttaa, että hänen Meritille antamansa tiedot ovat todenmukaisia, tarkkoja ja kattavia, ja
sitoutuu pitämään ao. tiedot ajan tasalla.

2. Palvelu. Merit tarjoaa web-pohjaista kirjanpito- (accounting) ja henkilökohtaisen
taloushallinnon (Personal Finance Management) palvelua, jota Meritillä on tarvittaessa
oikeus muuttaa tai päivittää. Palvelu on käytettävissä verkkosivuilla www.meritaktiva.fi
(jäljempänä verkkosivusto).
Palvelu toimii eri tasoilla, joista asiakas voi valita tarpeisiinsa sopivan ratkaisun. Merit
pidättää itsellään oikeuden muuttaa niiden palvelutasojen sisältöä. Tällä hetkellä toimivien
palvelujen kuvaukset ja hinnastot löytyvät verkkosivustolta.

3. Palveluun liittyminen. Asiakkaan on rekisteröidyttävä palvelun käyttäjäksi verkkosivuston
kautta, täyttämällä ko. rekisteröitymislomake. Rekisteröitymisen yhteydessä asiakas tilaa
palvelutason, joka vastaa hänen tarpeitaan. Rekisteröityminen ja konkreettisen palvelun
tilaaminen muodostavat asiakkaan tilauksen (jäljempänä tilaus). Tilaus yhdessä näiden
ehtojen kanssa muodostaa asiakkaan ja Meritin välisen sopimuksen (jäljempänä sopimus).

4. Maksu. Meritin palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia (ks. alempana kohta 6) tai
maksullisia (jäljempänä maksullinen palvelu), josta asiakas maksaa sopimuksen mukaista
maksua (jäljempänä maksu). Asiakas voi milloin tahansa muuttaa valitsemansa palvelutasoa.
Jos asiakas siirtyy voimassaolevaa palvelutasoa alemmalle tasolle, hänellä ei ole oikeutta
saada takaisin jo suoritettua maksua.

Maksullisia palveluja voi tilatta kuukausimaksulla. Merit voi muuttaa
palvelun hintaa milloin tahansa, ilmoittamalla siitä 30 päivää etukäteen. Ellei asiakas suostu
muutettuun hintaan, hänellä on oikeus irtisanoa sopimus tämän asiakirjan kohdan 20
mukaisin ehdoin. Muutoksia ei sovelleta jo suoritettuihin maksuihin, muutetut hinnat astuvat
voimaan seuraavasta tilauksesta/maksukaudesta lähtien.

5. Nimetyt käyttäjät. Asiakas nimeää henkilöt, joilla on oikeus käyttää tilaamansa palvelua
(jäljempänä nimetyt käyttäjät). Asiakas on vastuussa kaikista nimeämiensä käyttäjien
toiminnoista, jotka liittyvät palvelun käyttöön. Asiakas hallitsee nimeämiensä käyttäjien
pääsyä palveluun ja voi oman harkintansa mukaan milloin tahansa peruuttaa tai muuttaa
käyttäjien pääsyoikeuksia palveluun. Asiakkaan ja nimettyjen käyttäjien välisten
erimielisyyksien tapauksessa asiakas päättää nimettyjen käyttäjien pääsy- ja käyttöoikeuksista
koskien palvelua ja asiakkaan tietoja.

6. Maksuttomat palvelut. Passeli Merit tarjoaa palvelustaan ilmaisen kokeiluversion, josta ei peritä
maksua (jäljempänä maksuton palvelu). Maksuttoman palvelun kuvaus löytyy
verkkosivustolta.

Passeli Meritillä on oikeus pyytää asiakkaan maksutietoja, jos asiakas päättää siirtyä käyttämään
maksullista palvelua. Passeli Meritllä on oikeus heti maksulliseen palveluun siirtymisen jälkeen
veloittaa asiakkaan tililtä automaattisesti maksu palvelusta kerran kuukaudessa. Asiakas, ilmoittamalla maksutietonsa maksullista palvelua
varten, suostuu jatkamaan maksullisen palvelun käyttöä siihen asti, kunnes jompikumpi
osapuoli jättää näiden ehtojen mukaisen irtisanomisilmoituksen, paitsi tapauksissa, jos asiakas
siirtyy matalammalle palvelutasolle näiden ehtojen kohdan 4 mukaisesti.

7. Maksujärjestelyt. Asiakas maksaa palveluista Meritille etukäteen. Merit voi käyttää
maksujen käsittelyyn ulkopuolista maksupalvelun tarjoajaa. Näin ollen Merit ei ole vastuussa
maksujen käsittelystä eikä maksujen käsittelyyn liittyvistä asioista. Mikäli asiakas ei luovuta
Meritille maksutietojaan tai ei suorita sovittua maksua määräpäivään mennessä tai
maksusuoritus asiakkaan tililtä hylätään, sopimus raukeaa automaattisesti sekä asiakkaan
pääsy palveluun voidaan rajoittaa tai keskeyttää.

8. Asiakkaan tiedot. Kaikki tiedot, jotka asiakas syöttää tai tallentaa palvelun kautta
(jäljempänä asiakkaan tiedot), ovat asiakkaan omaisuutta. Asiakkaan pääsy tietoihin riippuu
kuitenkin maksun asianmukaisesta ja täysimääräisestä suorittamisesta asiakkaan toimesta.

Asiakas antaa Meritille luvan tietojensa käsittelyyn, kopiointiin, välitykseen, tallennukseen ja
varmuuskopiointiin, taatakseen asiakkaalle pääsy palveluun ja palvelun käyttö.
Asiakas on yksin vastuussa tietojensa sisällöstä sekä ao. sisällön syöttämisestä tai
välittämisestä johtuvista tai näihin liittyvistä seurauksista. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on
oikeus syöttää, käsitellä tai välittää asiakkaan tietoja eikä tällaisella toiminnalla rikota näitä
ehtoja, lakia, tekijänoikeuksia eikä muita kolmansien osapuolten oikeuksia.

9. Asiakkaan tietojen luottamuksellisuus. Merit käsittelee kaikkia asiakkaan tietoja
luottamuksellisina kolmansiin osapuoliin nähden. Merit ei kuitenkaan puutu asiakkaan ja
hänen asiakkaidensa välisiin erimielisyyksiin, jotka liittyvät Meritin tarjoaman palvelun kautta
asiakkaan omille asiakkaille (jäljempänä loppuasiakkaat) toimitettaviin palveluihin. Asiakas
myöntää, että tietyissä olosuhteissa Merit saa luovuttaa tiettyjä asiakkaan tietoja
asianomaiselle loppuasiakkaalle, jolla on laillinen oikeus käyttää ao. tietoja (esim.
loppuasiakkaan kirjanpitotiedot).

Asiakas antaa Meritille luvan luovuttaa asiakkaan tietojen kopioita loppuasiakkaalle, jos:

1. a) asiakas on antanut ao. suostumuksen sähköpostitse;
2. b) Merit eikä loppukäyttäjä ole onnistunut saamaan yhteyttä asiakkaaseen
vähintään yhden kuukauden kuluessa, toistuvista yrityksistä huolimatta, käyttämällä
asiakkaan ilmoittamia yhteystietoja;
3. c) asiakas on päättänyt sopimussuhteen Meritin kanssa tai
4. d) esiintyy muita tilanteita, jolloin loppuasiakas on riittävästi todistanut Meritille, että
asiakas rajoittaa vilpillisesti toimien loppuasiakkaan oikeutettua pääsyä ao. tietoihin.

Merit voi luovuttaa asiakkaan tietoja valtuutetuille edustajille, joilla on lain tai asianmukaisen
valtakirjan mukaiset valtuudet, tai jos Merit on velvollinen tekemään sen lakiperustein.

10. Tietojen seuraaminen. Merit ei seuraa asiakkaan tietoja. Asiakas on yksin vastuussa
siitä, että asiakkaan tietosisältö noudattaa näitä ehtoja, kolmansien osapuolien oikeuksia ja
lakia. Ottamatta itselleen vastaavaa velvollisuutta, Merit voi silti poistaa järjestelmästään
asiakkaan tietoja tai keskeyttää tai purkaa sopimuksen omasta aloitteesta, jos asiakkaan
tiedoilla rikotaan näitä ehtoja, kolmansien osapuolien oikeuksia tai lakia. Meritillä on oikeus
tehdä em. toiminnot ilman ennakkoilmoitusta.

11. Varmuuskopiointi. Merit ei ole velvollinen säilyttämään asiakkaan tietojen
varmuuskopioita sopimuksen päättymisen jälkeen tai mikäli asiakkaan tiedot poistetaan mistä
tahansa syystä. Merit ei ole velvollinen takaamaan asiakkaan tietojen varmuuskopioiden
turvallista säilyttämistä. Varmuuden vuoksi asiakkaan tulisi tehdä tiedoistaan omat
varmuuskopiot.

12. Kielletty toiminta. Asiakkaalla ei ole lupaa käyttää palveluja laittomalla, vilpillisellä,
harhaanjohtavalla tai tappiota tuottavalla tavalla eikä muihin haitallisiin tarkoituksiin.
Asiakkaalta on kiellettyä välittää palvelun kautta materiaalia tai sisältöä, joka sisältää viruksia
tai muita haitallisia koodeja, tai sisältöä, joka loukkaa tai voi loukata kolmansien osapuolten
immateriaalioikeuksia tai muita oikeuksia.

13. Immateriaalioikeudet. Palveluun ja verkkosivustoon liittyvät immateriaalioikeudet
(mukaan lukien patentti, tavaramerkki, palvelumerkki, logot, tekijänoikeudet, aineettomat
oikeudet, tietotaito, toimialuenimet ym. verkkotunnukset kaikkialla maailmassa, rekisteröidyt
tai rekisteröimättömät) ovat Meritin omaisuutta. Nämä ehdot eivät anna asiakkaalle oikeutta
käyttää Meritin immateriaalioikeuksia ilman etukäteen annettua Meritin selväsanaista
suostumusta.

14. Henkilötiedot. Asiakas vakuuttaa, että hänellä on kaikki oikeudet ja suostumukset
paljastaa Meritille henkilötietoja palvelun käyttöä varten myös silloin, kun asiakas ei ole itse
Meritille luovuttamiensa henkilötietojen rekisterinpitäjä. Tällaisia henkilötietoja voivat olla
asiakkaan tai hänen loppuasiakkaansa sekä heidän työntekijöidensä, asiakkaidensa,
kumppaneidensa yms. nimet, yhteystiedot, muut palvelun tuottamiseen tarvittavat
kirjanpitotiedot. Asiakas tai loppuasiakas on ko. henkilötietojen rekisterinpitäjä ja Merit
henkilötietojen käsittelijä. Vastaavia henkilötietoja käsitellään myös asiakkaan tietoina
kohdassa 8 esitetyn mukaisesti.

Merit käsittelee henkilötietoja vain asiakkaan valitsemien palveluiden toteuttamiseen. Merit
dokumentoi asiakkaan valitsemat palvelut. Merit varmistaa, että henkilöt, joilla on oikeus
käsitellä henkilötietoja, ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä
koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus.

Asiakkaan henkilötietoja ei paljasteta kolmansille osapuolille ilman asiakkaan suostumusta,
paitsi jos se on tarpeen palvelun toteuttamiseksi, ehtojen sekä muiden asiakkaan ja Meritin
välisten sopimusten voimaan saattamiseksi tai soveltamiseksi tai jos sovellettava lainsäädäntö
sitä vaatii. Mikäli Meritin liikekumppanit tai toimittajat tai palveluntarjoajat (jäljempänä
alihankkijana toimivat käsittelijät) ovat vastuussa palvelun ja verkkosivuston tiettyjen
osien toiminnasta, henkilötietoja voidaan luovuttaa myös niille. Merit varmistaa, että
kyseisten alihankkijana toimivien käsittelijöiden osalta sovelletaan näissä ehdoissa
määriteltyjä tietosuojavelvoitteita. Merit toteuttaa asianmukaiset tekniset ja organisatoriset
toimenpiteet, joilla varmistetaan, että käsittely on sovellettavan lain mukainen. Ellei
alihankkijana toimiva käsittelijä täytä tietosuojavelvoitteitaan, Merit on vastuussa
alihankkijana toimivan käsittelijän velvoitteiden suorittamisesta.

Merit ei paljasta henkilötietoja ilman asiakkaan etukäteen antamaa suostumusta maihin, jotka
eivät kuulu Euroopan unioniin / Euroopan talousalueeseen tai Euroopan komission laatimaan
riittävän henkilötietojen suojan varmistavien maiden luetteloon.

Asiakas on tietoinen ja hyväksyy sen, että Merit käyttää alihankkijana toimivana käsittelijänä
Microsoft Ireland Operations Limitedia (osoite: Atrium Building Block B, Carmenhall Road,
Sandyford Industrial Estate, Dublin 18, Irlanti) Microsoft Azure -pilvilaskentapalveluiden
toteuttamiseen. Mikäli Merit aikoo vaihtaa alihankkijana toimivaa käsittelijää tai lisätä niiden
määrää, Merit ilmoittaa siitä ennalta asiakkaalle sähköpostitse.

Merit poistaa tai palauttaa käsittelyyn liittyvien palveluiden tarjoamisen päätyttyä kaikki
henkilötiedot asiakkaalle ja poistaa olemassa olevat jäljennökset, paitsi jos sovellettavassa
lainsäädännössä vaaditaan säilyttämään henkilötiedot.

Jos asiakas on ilmoittanut Meritille henkilötietojen rekisterinpitäjän tiedot, Merit saattaa
tarvittaessa rekisterinpitäjän saataville kaikki tiedot, jotka ovat tarpeen laissa säädettyjen
velvollisuuksien noudattamisen osoittamista varten, ja sallii rekisterinpitäjän tai muun
rekisterinpitäjän valtuuttaman henkilön suorittamat auditoinnit ja tarkastukset. Merit ilmoittaa
välittömästi rekisterinpitäjälle, jos katsoo, että rekisterinpitäjän ohjeistus rikkoo sovellettavan
lain tietosuojasäännöksiä.

15. Turvallisuus. Merit soveltaa asiakkaan tietojen käsittelyn yhteydessä kaikki sovellettavan
lain vaatimat tietojen käsittelyyn liittyvät turvallisuustoimet. Merit sitoutuu kaikin
kohtuullisin keinoin varmistamaan sen, että asiakkaan tiedot kerätään, välitetään ja säilytetään
turvallisesti. Merit on soveltanut asianmukaisia fyysisiä, teknisiä ja organisatorisia keinoja
tietojen suojaamiseksi.

Merit auttaa rekisterinpitäjää asianmukaisilla teknisillä ja organisatorisilla toimenpiteillä
mahdollisuuksien mukaan täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuden vastata pyyntöihin,
jotka koskevat rekisteröidyn oikeuksien käyttämistä. Tämän lisäksi Merit auttaa
rekisterinpitäjää täyttämään rekisterinpitäjän velvollisuuksia, jotka liittyvät käsittelyn
turvallisuuteen, henkilötietojen tietoturvaloukkauksista ilmoittamiseen, tietosuojaa koskevaan
vaikutustenarviointiin ja ennakkokuulemiseen.

16. Takuun puuttuminen. Merit irtisanoutuu kaikesta suorasta tai välillisestä palveluun
liittyvästä takuusta. Palvelua tarjotaan sellaisenaan ja ilman minkäänlaisia takuita, asiakkaan
omalla vastuulla eikä Mertit takaa eikä varmista palvelun laatua, tarkoituksenmukaisuutta,
rikkomattomuutta, eheyttä eikä tarkkuutta. Riippumatta pyrkimyksiä tarjota asiakkaalle
parasta palvelun laatua ja turvallisuutta, Merit ei voi taata, että palvelu on keskeytymätön,
oikea-aikainen tai virheetön tai että viat korjataan. Merit ei takaa, että henkilötietojen
kerääminen, välittäminen ja säilyttäminen on aina turvallista.

Merit pidättää itsellään oikeuden muuttaa tai poistaa palvelun toimintoja ja ominaisuuksia
säännöllisesti tai milloin tahansa, väliaikaisesti tai pysyvästi, olematta asiakkaaseen nähden
vastuussa palvelun tai sen toimintojen tai ominaisuuksien keskeyttämisestä, muuttamisesta tai
poistamisesta. Jos suinkin mahdollista, palvelun lopettamisesta ilmoitetaan kohtuullisessa
ajassa etukäteen. Merit ei vastaa palvelun toiminnassa tai käytössä ilmenevistä esteistä, jotka
johtuvat hosting-palvelun tarjoajan, asiakkaan Internet-palveluntarjoajan tai muun kolmannen
osapuolen toiminnasta, ellei laki sitä vaadi.

Merit ei ole kirjanpitäjä eikä palvelu sisällä kirjanpitoalan neuvontaa tai kirjanpitopalvelun
toimittamista. Asiakas on yksin vastuussa mistä tahansa ja kaikesta, mikä liittyy kirjanpito-,
vero- ja muun asiaan liittyvän lainsäädännön noudattamiseen. Asiakas vastaa siitä, että
asiakkaan tietojen tallentaminen ja pääsy ao. tietoihin palvelun kautta noudattaa asiakkaaseen
sovellettavaa lainsäädäntöä.

17. Vastuunrajoitus. Suurimmissa lain sallimissa rajoissa Merit on vapaa kaikesta vastuusta,
mikä koskee vahinkoa, joka johtuu palvelun käytöstä tai asiakkaan kyvyttömyydestä käyttää
palvelua tai luvattomasta pääsystä asiakaan tietoihin, näiden tietojen katkoksista, muutoksista,
tuhoamisesta tai poistamisesta. Lisäksi Merit ei vastaa missään olosuhteissa epäsuorista
vahingoista, kuten tulonmenetyksestä.

Missä tahansa tapauksessa Meritin koko vastuu rajoittuu summaan, jonka asiakas on
maksanut Meritille palvelusta viimeisten kahdentoista (12) kuukauden aikana, välittömästi
ennen sitä kuukautta, jolloin tapahtui seikka, joka johti Meritin vastuuseen.

18. Vahingon korvaaminen. Asiakas suostuu korvaamaan Meritille ja sen ulkopuolisille
palveluntarjoajille vahingon, menetyksen, vastuun tai kulut (mukaan lukien kohtuulliset
asianajokulut), jotka johtuvat asiakkaan toimesta palvelun kautta esitetyistä, siirretyistä tai
julkisesti saataville asetetuista asiakkaan tiedoista tai asiakkaan tai hänen nimettyjen
käyttäjien toimesta suoritetusta palvelun virheellisestä käytöstä, näiden ehtojen rikkomisesta
tai väitetystä rikkomisesta tai kolmannen osapuolen oikeuksien (mukaan lukien
immateriaalioikeudet) loukkaamisesta, tai liittyvät niihin. Asiakas sitoutuu suojelemaan em.
osapuolia ao. rikkomisilta ja pitämään he koskemattomina niiltä.

19. Ehtojen muuttaminen. Merit pidättää itsellään oikeuden muuttaa näiden ehtojen mitä
tahansa osaa milloin tahansa. Merit ilmoittaa asiakkaalle kustakin muutoksesta kohtuullisessa
ajassa etukäteen. Jos asiakas ei hyväksy ao. muutoksia tai mitä tahansa konkreettista
muutosta, asiakkaalle voi tulla mahdottomaksi jatkaa palvelun käyttöä.

20. Voimassaolo ja päättyminen. Sopimus on voimassa toistaiseksi. Asiakas voi irtisanoa
sopimuksen haluamanaan ajankohtana yleisen irtisanomisoikeuden perusteella syytä
ilmoittamatta, lähettämällä tilauksen perumista koskevan sähköpostiviestin alempana
ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli asiakas irtisanoo sopimuksen, Merit ei ole velvollinen korvaamaan asiakkaalle jo
suoritettuja maksuja paitsi, jos laki niin vaatii. Tilauksen päättäminen päättää myös
sopimuksen sekä lopettaa välittömästi asiakkaan pääsyn palveluun, paitsi maksuttomat
palvelut. Pääsy maksuttomiin palveluihin lopetetaan, mikäli tilaus on purettu näiden ehtojen
kohdan 12 mukaisten säännösten rikkomisen takia.

Asiakas hyväksyy ja suostuu siihen, että Merit voi lopettaa palvelun (pysyvästi tai tilapäisesti)
Meritin harkinnan mukaan ilman ennakkoilmoitusta, jos asiakas rikkoo näitä ehtoja. Jos
asiakas rikkoo näitä ehtoja ja Merit päätää lopettaa tai keskeyttää asiakkaan tilin käytön ja/tai
sopimuksen, Merit ei ole velvollinen korvaamaan maksuja, joita asiakas saattaa olla
maksanut.

Merit voi irtisanoa tämän sopimuksen myös yleisen irtisanomisoikeuden perusteella sekä
lopettaa asiakkaan käyttö- ja pääsyoikeuden, ilmoittamalla siitä asiakkaalle kolmekymmentä
(30) päivää etukäteen.

21. Täydellinen sopimus. Nämä ehdot yhdessä tilauksen kanssa muodostavat asiakkaan ja
Meritin välisen kokonaisvaltaisen sopimuksen, joka on ensisijainen ja kumoaa kaikki aiemmat
ao. sopimuksen sisältöä koskevat kirjalliset ja suulliset sopimukset.

22. Ositettavuus. Jos yksi tai useampi näiden ehtojen säädöksistä osoittautuu miltä tahansa
osin mitättömäksi, pätemättömäksi, laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, tämä ei
vaikuta eikä heikennä muiden säädösten pätevyyttä, laillisuutta tai
täytäntöönpanokelpoisuutta.

23. Luovuttaminen. Merit voi siirtää näistä ehdoista johtuvat kaikki tai mitkä tahansa
oikeudet kenelle tahansa henkilölle ilman asiakkaan suostumusta, paitsi tapauksissa, jos se
saattaa vähentää sopimuksen täyttämisen todennäköisyyttä.

24.Yhteystiedot. Kaikki sopimukseen liittyvät tiedotteet tulee lähettää Meritille alempana
ilmoitettuun sähköpostiosoitteeseen.

Yhteystiedot:
Passeli Merit Oy
Pohjoisranta 11F
28100 Pori
FINLAND
S-posti: info@passelimerit.com
Puhelin: 09 4259 7827